Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Stichting Orthodox Logos (hierna: ‘LOGOS). Indien u van onze website www.orthodoxlogos.com gebruikmaakt, laat u soms persoonsgegevens achter. In dit privacy statement leggen wij u uit wie wij zijn, hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe wij uw persoonsgegevens beschermen, welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking en vermelden wij alle andere relevante informatie.

LOGOS gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse en Europese privacywetgeving. Uw gegevens worden op een rechtmatige en zorgvuldige manier verwerkt.

LOGOS
LOGOS is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij van haar leden/klanten en bezoekers van de website ontvangt. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.  

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en worden er verwerkt?
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten verzamelen wij verschillende persoonsgegevens van u voor verschillende doeleinden. Ieder gegeven waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden, is een persoonsgegeven. Wij verzamelen gewone en bijzondere persoonsgegevens zoals:

 • Contactgegevens: voornamen, achternaam, leeftijd, geboortedatum, adres- en woonplaats, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s);
 • Betaalgegevens: bankrekeningnummer, naam rekeninghouder;
 • Economische gegevens: opleiding, beroep;
 • Correspondentiegegevens: digitale en/of schriftelijke correspondentie tussen klant/websitebezoeker en LOGOS, digitale en/of schriftelijke berichten van klanten;
 • Marketing voorkeuren: of u wel of geen nieuwsbrief wenst te ontvangen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

 • De uitvoering van de overeenkomst
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Communicatie- en marketingdoeleinden

De wettelijke gronden voor gegevensverwerking
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens moet een wettelijke grondslag zijn. Er zijn zes wettelijke grondslagen: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting, vitale belangen, algemene belangen en gerechtvaardigde belangen. LOGOS zal uw persoonsgegevens slechts verwerken indien dit noodzakelijk is voor het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst, met uw toestemming, als een wettelijke verplichting dat vereist of als LOGOS een gerechtvaardigd belang heeft. Indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, een wettelijke verplichting die gegevens vereist of er een gerechtvaardigd belang is, dan hoeft LOGOS geen toestemming aan u te vragen.

LOGOS verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens. Voor die gegevens geldt dat LOGOS uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft voor de verwerking ervan.

De uitvoering van de overeenkomst
Zonder het verkrijgen van de gegevens van u kunnen wij de overeenkomst niet nakomen en kunnen wij u geen optimale dienstverlening bieden. De bijzondere persoonsgegevens verwerken we alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. 

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
Uw gegevens worden ook verzameld en verder verwerkt zodat LOGOS kan voldoen aan haar wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigde belangen. Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en de politie, zodat wij aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Communicatie- en marketingdoeleinden

Klantenservice
Vóórdat u besluit om LOGOS in te schakelen, wilt u wellicht meer weten over de diensten die zij aanbiedt. Om met u in contact te treden en u klantenservice te kunnen bieden, zijn een aantal van uw persoonsgegevens nodig. De gegevens die u in uw contactverzoek, schriftelijk, digitaal dan wel telefonisch, aan ons doorgeeft, worden door LOGOS verwerkt.

Inschrijfformulier
Bij het invullen van het inschrijfformulier geeft u aan dat u lid wilt worden van LOGOS. U dient derhalve de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst door LOGOS aan te leveren.

Nieuwsbrief
LOGOS kan uw persoonsgegevens (namen en e-mailadres) gebruiken om u nieuwsbrieven te sturen. Dit kan alleen als u vooraf aan ons toestemming hebt gegeven om die gegevens te gebruiken voor het sturen van een nieuwsbrief. Wij kunnen ook telefonisch contact met u opnemen om u op de hoogte te brengen van nieuwe diensten. Indien u klant van LOGOS bent, dan kunnen wij u ook nieuwsbrieven sturen zonder uw toestemming. U heeft altijd de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Doorgifte aan derden
LOGOS kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Dit gebeurt altijd op een rechtmatige en zorgvuldige wijze. Wij zullen uw gegevens slechts doorgeven aan derden indien wij daarvoor uw ondubbelzinnige toestemming hebben of indien dit is toegestaan onder de AVG.

Partijen aan wie uw gegevens kunnen worden doorgegeven zijn potentiële partners, hotels, vliegtuigmaatschappijen, de managende partij in het buitenland (waaronder mede verstaan de werknemers) en het administratiekantoor. Wij verstrekken bepaalde gegevens ook aan een administratiekantoor die onze administratie regelt. Daarnaast kunnen uw gegevens aan overheidsinstanties zoals de politie verstrekt worden. Wij kunnen uw gegevens aan justitie en rechtshulpverleners verstrekt worden indien het gerechtvaardigde belang van LOGOS dat vereist. Tot slot geven wij uw gegevens door aan onze hostingprovider en die mag de persoonsgegevens alleen in onze opdracht en onder ons toezicht verwerken, alleen voor doelen die wij bepalen en onder strikte geheimhouding.

Cookies
LOGOS maakt gebruikt van cookies. U kunt ons cookie statement hier vinden.

Welke privacyrechten kunt u uitoefenen?
U heeft bepaalde privacyrechten. Hieronder is vermeld wat die rechten zijn en wat deze inhouden. U kunt voor het uitoefenen van die rechten via e-mail contact met ons opnemen. Wij verzoeken u vriendelijk om in uw correspondentie duidelijk aan te geven dat u verzoek betrekking heeft op een van uw privacyrechten. LOGOS zal binnen vier weken op uw verzoek reageren. Indien u op grond van onderstaande rechten een verzoek bij ons indient, dient u er rekening mee te houden dat wij om extra informatie kunnen vragen om u te kunnen identificeren.

Recht op inzage en rectificatie of wissing
U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek indienen. U heeft recht op informatie over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en indien er persoonsgegevens verwerkt worden heeft u recht op inzage in die persoonsgegevens. U heeft dan ook het recht op bepaalde informatie. In artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG) leest u welke informatie dat is. Het recht op rectificatie is niet aan voorwaarden verbonden. Onjuiste of onvolledige gegevens zullen door LOGOS gewijzigd of vervolledigd worden. U heeft in een aantal gevallen recht op gegevenswissing. Wanneer dat het geval is, staat beschreven in artikel 17 AVG.

Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen kunt verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken. In de volgende vier gevallen kunt u om een beperking vragen:

 • Als uw gegevens mogelijk onjuist zijn. Wij moeten de gegevens dan controleren en gedurende die periode mogen wij de betwiste gegevens niet gebruiken.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is en u niet wilt dat de gegevens direct gewist worden. Als een verwerking onrechtmatig is, dient LOGOS namelijk de persoonsgegevens te vernietigen. Wilt u de gegevens later nog opvragen, dan dient u ons te verzoeken om de verwerking te beperken, zodat de gegevens nog wel bestaan.
 • Indien LOGOS de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze wel nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Op het moment dat u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking, kunt u in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van LOGOS verwerking zwaarder wegen dan uw belangen bij beëindiging van de verwerking, verzoeken om beperking van de verwerking.

In bovengenoemde gevallen mag LOGOS uw persoonsgegevens in principe niet meer gebruiken, maar kan zij deze ook (nog) niet wissen.

Recht van dataportabiliteit
U heeft het recht op ‘gegevensoverdraagbaarheid’. Dat betekent dat u ons kunt verzoeken om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, aan u te verschaffen. Dit geldt alleen voor digitale (niet-papieren) persoonsgegevens die LOGOS verwerkt op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst. U heeft dan het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. LOGOS zal de gegevens aan u verstrekken op een gestructureerde wijze, zodat u deze gemakkelijk kunt overdragen. Indien u hierom verzoek en dit technisch mogelijk is, kan LOGOS de persoonsgegevens ook direct doorzenden naar de andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie. U kunt ons dan via de contactgegevens onderaan de pagina verzoeken om te stoppen met het verwerken. Wij zullen de verwerking stoppen, tenzij LOGOS dwingende redenen heeft om uw gegevens te blijven verwerken en die redenen zwaarder wegen dan uw belangen. Indien niet geheel duidelijk is of de belangen van LOGOS zwaarder wegen, dient LOGOS de verwerking van gegevens dan in overeenstemming met de privacywetgeving beperken totdat de beoordeling is gemaakt. LOGOS mag en zal uw gegevens in dat geval dus niet meer verwerken. LOGOS zal binnen 4 weken reageren op uw bezwaar.

Onverminderd het bovenstaande, heeft u ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing zoals het versturen van nieuwsbrieven. Indien u in dat kader bezwaar maakt, zal LOGOS na ontvangst van uw bezwaar direct de verwerking staken. Indien u aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen, zal LOGOS u die dus niet meer sturen.

Recht om een klacht in te dienen
LOGOS zal haar uiterste best doen om uw privacy te beschermen en gaat zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Indien u toch ontevreden bent over de manier waarop LOGOS met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u contact met ons opnemen en zoeken we graag samen met u naar een oplossing. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
LOGOS bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang dat noodzakelijk is voor de doelen van de verwerking zoals deze zijn opgenomen in dit privacy statement óf zolang vereist wordt op grond van wet- of regelgeving. Na deze periode zal de informatie vernietigd worden, tenzij de wet vereist dat de informatie voor een langere termijn bewaard wordt.

Op grond van de belastingwetgeving is LOGOS plicht om haar administratie gedurende 7 jaren te bewaren.

Ten aanzien van leden geldt dat gegevens als uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummers en correspondentie tussen u en LOGOS tot maximaal vijf jaren na het einde van de overeenkomst (het lidmaatschap) bewaard worden.

Intrekking van toestemming
U kunt op ieder moment uw toestemming voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens intrekken. Intrekking van de toestemming is alleen mogelijk voor die persoonsgegevens waarvoor u eerder uw ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming op iedere manier intrekken, bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail. De intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Update van het privacy statement
LOGOS kan te allen tijde dit privacy statement wijzigen door het openbaren van een nieuw privacy statement op de website. Voor de meest recente versie van ons privacy statement verwijzen wij u dan ook naar onze website www.orthodoxlogos.com.

Contact
Indien u vragen heeft over ons privacy statement, kunt u ons telefonisch, schriftelijk of digitaal bereiken via de volgende gegevens:

Stichting Orthodox Logos

Zandheuvel 52 B
4901 HW Oosterhout
The Netherlands

+31 162 796 51 9
[email protected]

orthodox-cathedral
Orthodoxe Boeken
Earth
Wereldwijde Verzending
Home
Veilige Betalingen
Home
Beste Aanbiedingen
Winkelwagen
Uitgeverij Orthodox Logos