Macht en Carrière

Macht en Carrière

Uit de nalatenschap van de Optina-oudsten

Kan en mag een orthodox persoon sociaal succesvol zijn? Is het mogelijk de weg naar God te combineren met het beklimmen van de treden van de carrièreladder? Moet men gezagsposities zoeken of weigeren?

Macht en CarrièreDe Eerwaarde Johannes Climacus schreef zijn beroemde Ladder over spirituele groei. Er staat geen advies in zijn boek over hoe je carrière moet maken. De gedachte aan maatschappelijk succes lijkt de heilige vaders weinig te hebben beziggehouden. Hun zorg was de redding van hun kinderen, niet hun aardse welvaart. Maar konden ze die twee niet combineren? Het zou immers zo mooi zijn: een welvarend, sociaal succesvol persoon heeft een carrière en groeit tegelijkertijd geestelijk en wordt gemakkelijk gered.

Wat vertellen de Optina-oudsten ons hierover?

Eerwaarde Amvrosy adviseerde het volgende:

“Eenvoudig leven is het beste. Breek je hoofd niet. Bid tot God. God zal alles regelen, leef gewoon simpeler. Folter jezelf niet over de gedachten hoe en wat je een en ander moet doen. Laat het zijn, zoals het gebeurt; dat is makkelijker leven.”

“Je moet leven zonder zorgen, niemand beledigen of lastigvallen en respect voor iedereen hebben voor iedereen.”

Wat betekent het om een goed leven te leiden?

“Leven – niet ongelukkig zijn – tevreden zijn met alles. Er valt hier niets te begrijpen.”

En de oude man herinnerde me eraan:

“Dank God voor elke tegenslag en bedenk dat die u ten goede is gekomen. Herhaal bij jezelf: Ik ben het aandeel dat de Heer mij op dit moment heeft gegeven niet waard.”

We vergeten vaak dat de Heer ons door het leven leidt. Dat er de Voorzienigheid van God is, waarover De Heilige Varsonophy van Optina zei:

“Wie vrede heeft in zijn ziel, heeft het paradijs in de gevangenis.”

“Alleen dan zul je vrede vinden als je gelooft in Gods Voorzienigheid.”

Macht en CarrièreDe heilige vaders hebben de Voorzienigheid van God gedefinieerd als het werk van God dat de mens in de beste omstandigheden voor zijn redding brengt. God heeft een plan voor ons allemaal. En de omstandigheden van ons leven, het succes of falen van onze carrière hangen af van de Voorzienigheid van God.

De staretsy van Optina maakten een goed onderscheid tussen situaties waarin Gods Voorzienigheid een man de leiding geeft en situaties waarin een man zelf de macht zoekt.

De Eerwaarde Amvrosy benadrukte het onderscheid tussen degenen die de macht op een wettige manier hebben verkregen en degenen die deze op onwettige wijze hebben veroverd:

“Zij die op onrechtmatige wijze koninklijke of een andere vorm van macht hebben verkregen, in de woorden van de Heilige Chrysostom, zijn bang om eenvoudig en nederig voor hun minderen te verschijnen, en zij proberen hun macht op alle mogelijke manieren te ondersteunen met een gezaghebbende, trotse en wrede behandeling, uit angst hun heerschappij te verliezen. Maar zij die rechtmatig en correct macht en gezag ontvangen, zijn niet bang om hun ondergeschikten eenvoudig, zachtmoedig en nederig te behandelen, want zelfs grote mannen worden door eenvoud en zachtmoedigheid niet vernederd, maar integendeel zeer verheven en verheerlijkt.

De ouderling waarschuwde:

“Ik weet uit ervaring dat het zware heerserskruis dubbel zo zwaar wordt voor hen die het heerserschap verlangen, en dat het helemaal niet draaglijk is voor hen die het zoeken.”

Eerwaarde Amvrosy merkte ook op dat de hem toevertrouwde functie niets anders was dan gehoorzaamheid aan God:

“Als het verlossingswerk van het menselijk geslacht is volbracht door de gehoorzaamheid aan de dood van de Vader van de vleesgeworden Zoon van God, dan is elk toevertrouwd ambt ook niets minder dan gehoorzaamheid aan God, omdat de verschillende soorten bestuur door de Heilige Geest worden gedeeld, zoals de apostel getuigt (zie: 1 Kor. 12: 28).”

De oudere Macarius schreef dat het niet nodig is een hoog ambt te zoeken, maar dat men het niet moet weigeren als het wordt aangeboden:

Macht en Carrière“Wat posities of gehoorzaamheid betreft, moet men terugdeinzen en niet springen, maar als het om de rang van God gaat, is het niet zonder zonde zich daartegen te verzetten. Gregorius de Theoloog beveelt het gezag niet te bespringen, maar ook niet te verwerpen, omdat anders de hele hiërarchische orde kan veranderen. Als bijvoorbeeld door jouw verzet iemand die niet geschikt is voor de taak zijn plaats inneemt en er schade volgt, is het onmogelijk om je daar niet voor te verantwoorden. Het komt ons voor dat wij in gehoorzaamheid afwijken van de beproevingen die voor ons liggen, en daarom is het in dit geval nodig om ons in gebed en in een goed geïnformeerd geloof te laten adviseren. Als wij zo’n fundament van nederigheid hadden, dat wij niet alleen onszelf onwaardig zouden achten voor zulke autoriteiten, maar dat degenen die er doorheen gaan zouden worden aanbeden als degenen in het streven naar geduld; maar als wij soms met een veroordelend oog naar hen kijken, en zelf heimelijk farizeeërs worden, wat hebben wij er dan aan?”

De oudere Jozef troost zijn kind dat twijfelt of hij het hoge ambt wel aankan:

“Wie God heeft gekozen om te regeren, wordt door Hem geholpen.”

En hij raadt hen aan niet toe te geven aan verdriet en wanhoop over de ondraaglijkheid van dit ambt, maar hun verdriet op de Heer te leggen en van Hem alleen hulp en troost te verwachten:

“Treur om je ambt en je vraagt je af of je niet gezondigd hebt door deze voor jou onmogelijke taak op je te nemen. Als je ziet onder welke omstandigheden je het ambt hebt aanvaard, kun je met zekerheid zeggen dat je niet hebt gezondigd. Dat het onmogelijk is voor u, moeten we zeggen dat het onmogelijk is voor elke andere priester. Maar als u uw verdriet in alles op de Heer werpt en alleen bij Hem hulp en vermaning zoekt, zal de Heer zelf onzichtbaar zowel u als uw daden beheren, zodat u zelf in uw hart zult uitroepen: ‘Wonderlijk zijn uw werken, o Heer’ (Psalm 138:14). U hebt alle dingen met wijsheid gedaan en nu doet U ze met mij, Uw zondige en onwaardige dienaar.”

Dat is het enige wat de Heer van ons verlangt, dat we ons verootmoedigen, dat we onze machteloosheid, ons niets, onze ellende, onze waardeloosheid erkennen en dat we ons met heel ons hart tot Hem wenden en Hem om hulp vragen, zoals Hijzelf zegt bij monde van de heilige profeet David: “Roep Mij aan ten dage van uw benauwdheid en Ik zal u wegnemen en gij zult Mij verheerlijken” (Psalm 49:15). En hij zei ook: “Mijn kracht wordt volmaakt in zwakheid” (2 Kor. 12:9).

De heilige apostel Paulus zei ook over zichzelf: “Als ik zwak ben, dan ben ik sterk” – dat wil zeggen, sterk door de almachtige genade van God. Wanneer iemand als een hulpeloos kind in zijn hart tot de Heer roept: “Help, genade, redding!” – dan kan de Heer, in zijn oneindige goedheid, niet nalaten te luisteren naar de roepstem van de zondaar. En Hijzelf zei om ons zondaars te troosten: “De moeder zal eerder haar kroost vergeten, maar Ik zal haar niet vergeten” (Jesaja 49:15).

De Eerwaarde Anatoly (Zertsalov) raadde ons aan het gezagskruis te aanvaarden als een gehoorzaamheid en het niet persoonlijk af te doen, omdat de Heer het goed gebruikt voor onze ziel en voor anderen:

Macht en Carrière“Wie zou niet willen rusten van zijn werk? Al twintig jaar draag ik de last van mijn dienst ten bate van mijn naaste en momenteel ben ik zwak van gezondheid, kortademig en slapeloos, maar wie kan zich onttrekken aan deze gehoorzaamheid die de Barmhartige Heer heeft opgelegd ten bate van onze ziel en anderen? Wij mogen dan niet zien en onszelf en anderen weinig baten, maar de Heer is de Enige die alles weet, Hij zal ons zijn beloning en een goede wil en gezindheid van hart niet onthouden.”

Wanneer het geesteskind zich bij de monnik Jozef beklaagt over de problemen die gepaard gaan met zijn leidende positie, antwoordt de ouderling dat het onmogelijk is om zonder problemen te leven. En als je probeert het door God gegeven kruis willekeurig weg te gooien, kan het verdriet alleen maar groter worden:

“Na uw droevige omstandigheden te hebben beschreven, vraagt u mij, een zondaar, of u uw superieure positie moet opgeven. Ongetwijfeld kunt u uw superieuren verlaten om beproeving te voorkomen. Maar waar kun je aan hen ontsnappen? En wie van de mensen leeft zonder beproeving? Niet voor niets wordt ons aardse leven de “Verdrukking” genoemd. De verandering van leven verlost ons niet van problemen, integendeel, het kan ze verergeren, zoals het oude gezegde luidt: “Als je vlucht voor de wolf, zul je moeten vluchten voor de beer.”

En onze Heer Jezus Christus heeft in zijn heilig Evangelie zijn volgelingen nergens bevolen om weg te lopen voor beproevingen, maar altijd geduld geleerd, door te zeggen: “In uw geduld wint u uw zielen” en “Wie volhoudt tot het einde, zal behouden worden”. “En gezegend zijn zij die beledigingen, vervolgingen en allerlei beproevingen verdragen.” Al Gods heiligen hebben het eeuwige leven bereikt door droevige middelen. “Daarom, ook u, meest eerlijke Moeder, als u Christus in het hemelse paleis wilt begeren, verloochent u zich niet om het juk van de regering te dragen dat de Heer zelf u oplegt, maar geeft u zich over aan Zijn Heilige wil, want zonder Zijn wil gebeurt er niets met ons.”

De oudere Joseph merkte op dat vooral zij die gezag hebben wijsheid nodig hebben:

“De Heer zei: “Wees wijs als slangen.” Vooral zij die gezag hebben, hebben wijsheid nodig.

Macht en CarrièreDe ouderling waarschuwde ook dat men in afwachting van hulp van de Heer zijn geweten moet bewaken, dat wil zeggen dat men moet proberen zo te leven en te handelen dat zijn geweten niet wordt verontrust. Om in elk geval volgens de geboden te handelen. En in het geval van struikelblokken, wees niet ontmoedigd, maar toon berouw en laat u corrigeren:

“Probeer alleen te leven en te handelen naar uw geweten. Laat u zelfs bij struikelblokken niet ontmoedigen, maar bekeer u tot de Heer met de vaste hoop op Gods barmhartigheid.”

Op het verzoek om te leren hoe hij goed met zijn ondergeschikten moet omgaan, adviseerde de monnik Jozef om telkens hulp en vermaning van God te vragen:

“Moge de Heer u inzicht geven in hoe u met hen moet omgaan, op welke manier, en u een woord ten behoeve van hen geven. Wanneer u iets tegen hen wilt zeggen, vergeet dan niet eerst Gods hulp en vermaning te vragen.”

Op de vraag van de biechtvader of het geoorloofd is de gebrekkige te berispen, de fouten te bekritiseren, antwoordt de ouderling Joseph dat hij moet proberen zulke berispingen zonder irritatie te geven:

“Gebreken kunnen worden uitgedrukt als men ze met nederigheid aanvaardt of op een of andere manier tot bewustzijn brengt.”

“Indien nodig moet de schuldige worden vermaand, zonder er rekening mee te houden dat hij boos kan worden of net wil gaan slapen. Probeer dit alleen te doen zonder irritatie. En als u ziet dat degene die u berispt heeft in verlegenheid blijft, maak dan een paar buigingen voor haar.”

De monnik Ambrosius was ook nooit gezegend om mensen te berispen of te vermanen als ze in verlegenheid kwamen; hij vertelde over een geval waarin hij een goede vertrouweling had bij archimandriet Mozes: hij deed iets verkeerd en wachtte op een correctie, maar de archimandriet merkte het niet eens op. De archimandriet gaf hem verschillende bevelen terwijl hij wachtte op een berisping. Dit gebeurde verschillende keren. Eens kwam vader Nyphont heel vrolijk naar de archimandriet, die nu de deur op de haak sloeg en hem begon uit te schelden.

Toen een geestelijk kind aan starets Amvrosy bekende dat het hem verdriet deed als hij bij zijn superieuren hartstochten opmerkte, die een slechte invloed hebben op hun ondergeschikten, antwoordde de starets dat er maar weinig hartstochtelijke mensen zijn. Het is echter noodzakelijk te proberen naar God te leven en te handelen en dan zal de Heer zijn hulp geven:

“Er zijn maar weinig gepassioneerde mensen op aarde en waar menselijke hartstochten aan het werk zijn, en vooral bij de hoofdpersonen, is het onmogelijk om daar de juiste orde te zien. Waar echter de hoofdpersonen gezond zijn en naar God handelen, kan er orde zijn in de ondergeschikten, hoe hartstochtelijk ook, ter vervulling van de woorden van de Psalmist:  ‘Met de teugels en het hoofdstel van hun kaken kunt U hen verpletteren die U niet naderen’ – dat wil zeggen, zij die zich van de Heer verwijderen. Maar waar zij naar God handelen, geeft God ook zijn hulp.”

De Eerwaarde Ambrosius adviseerde zijn kind dat tot overste werd benoemd:

“U schrijft dat u veel ouderlingen zult hebben. Wat de ouderen ook mogen zijn, de meerdere staat boven hen allen. De juiste eer moet worden bewezen aan wie het nodig is, maar de juiste orde en de teugels van de regering moeten worden gerespecteerd, zoals u zelf eerder aan mij schreef, zodat niets kan worden gedaan zonder medeweten en zegen van de leidinggevende. Natuurlijk is het noodzakelijk om eerst naar alles te vragen, hoe het hier werd en wordt gedaan en om het goede te bevestigen en het slechte te veranderen, als je het beter weet. Je zult eigenlijk beter zien.”

Dus, de ladder of de carrièreladder? Is het mogelijk om beide tegelijk te beklimmen? Kan en mag een kerkganger sociaal succesvol zijn?

Macht en CarrièreHij kan wel of niet sociaal succesvol zijn. Als zijn carrière de zaak van zijn verlossing niet in de weg staat, kan hij zowel macht als rijkdom hebben. De apostel Paulus zei dat hij leerde een geestelijk leven te leiden ongeacht de uiterlijke omstandigheden:

“Ik heb geleerd tevreden te zijn met wat ik heb. Ik heb geleerd mager te leven en ik heb geleerd overvloedig te leven, verzadigd en hongerig te zijn, overvloedig en gebrekkig. Ik kan alle dingen doen in Jezus Christus Die mij versterkt.”

De Heer, voor wie alle dingen mogelijk zijn, is in staat elke uiterlijke omstandigheid te regelen voor Zijn uitverkorenen. Het lijdt geen twijfel dat Hij degene die in Hem gelooft op het juiste moment naar de juiste plaats zal leiden en hem in de juiste omstandigheden zal plaatsen.

Maar de verleidingen van macht en rijkdom gaan niet aan iedereen voorbij. Dit zijn zeer moeilijke beproevingen voor de mens. In de woorden van Johannes Chrysostom: “Zoals een te grote schoen de voet schuurt, zo schuurt een te grote woning de ziel.”

De apostel Paulus schreef:

“Want wij hebben niets in de wereld gebracht en kunnen er duidelijk niets uithalen. Maar zij die rijk willen zijn, vallen in verzoeking en beknelling en in vele roekeloze en schadelijke begeerten.”

Het is dus aan ons om te werken en de Heer zelf zal beslissen of het klimmen op de carrièreladder goed voor ons is. Als carrièregroei of rijkdom de verlossing in de weg staan, zal Gods Voorzienigheid dergelijke verleidingen bij zijn trouwe kind wegnemen.

Het is beter gered te worden als een nederige dienaar dan ten onder te gaan als president van een bedrijf. Daarom zorgen maken dat gelovigen niet allemaal sociaal en professioneel succesvol zijn en niet allemaal carrière hebben gemaakt betekent het niet geloven in Gods Voorzienigheid voor elke persoon. Dit betekent ook dat er vergeten wordt dat God zijn discipelen verlossing beloofde maar geen aardse goederen en geen sociaal succes.

In ieder geval is het opklimmen op de ladder van spirituele deugden altijd belangrijker dan het opklimmen op de carrièreladder.

Olga Rozhneva
1 november 2012.

Winkelwagen
Uitgeverij Orthodox Logos